DC -- AU Park -- Saint Ann Catholic Church (4001 Yuma St. NW):
[1] STANN_200502_01.JPG
[2] STANN_200502_08.JPG
[3] STANN_200502_15.JPG
[4] STANN_200502_19.JPG
[5] STANN_200502_24.JPG
[6] STANN_200502_30.JPG
[7] STANN_200502_41.JPG
[8] STANN_200502_45.JPG
[9] STANN_200502_51.JPG
[10] STANN_200502_53.JPG
[11] STANN_200502_57.JPG
[12] STANN_200502_61.JPG
[13] STANN_200502_63.JPG
[14] STANN_200502_66.JPG
[15] STANN_200502_73.JPG
[16] STANN_200502_80.JPG
[17] STANN_200502_81.JPG
[18] STANN_200502_84.JPG
[19] STANN_200502_91.JPG