NY -- NYC -- Harlem -- Cotton Club (125th St.):
[1] HARLCC_190531_01.JPG
[2] HARLCC_190531_11.JPG
[3] HARLCC_190531_15.JPG
[4] HARLCC_190531_17.JPG
[5] HARLCC_190531_21.JPG