Politics & Prose @ GWU Lisner -- Sonia Sotomayor ("My Beloved World"):
[1] SOTOM1_130118_002_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SOTOM1_130118_010_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SOTOM1_130118_016.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SOTOM1_130118_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SOTOM1_130118_039.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SOTOM1_130118_040.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SOTOM1_130118_041.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SOTOM1_130118_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] SOTOM1_130118_043.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] SOTOM1_130118_059.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] SOTOM1_130118_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] SOTOM1_130118_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] SOTOM1_130118_062.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] SOTOM1_130118_064.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] SOTOM1_130118_065.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] SOTOM1_130118_066.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] SOTOM1_130118_067.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] SOTOM1_130118_068.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] SOTOM1_130118_069.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] SOTOM1_130118_070.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] SOTOM1_130118_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] SOTOM1_130118_095.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] SOTOM1_130118_097.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] SOTOM1_130118_117.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] SOTOM1_130118_127.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] SOTOM1_130118_132.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] SOTOM1_130118_134.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] SOTOM1_130118_160.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] SOTOM1_130118_190.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] SOTOM1_130118_194.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] SOTOM1_130118_204.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] SOTOM1_130118_209.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] SOTOM1_130118_223.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] SOTOM1_130118_227.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] SOTOM1_130118_258.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] SOTOM1_130118_260.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] SOTOM1_130118_271.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] SOTOM1_130118_275.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] SOTOM1_130118_282.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] SOTOM1_130118_285.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] SOTOM1_130118_322.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] SOTOM1_130118_353.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] SOTOM1_130118_356.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] SOTOM1_130118_375.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] SOTOM1_130118_388.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] SOTOM1_130118_448.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] SOTOM2_130118_039.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] SOTOM2_130118_053.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] SOTOM2_130118_096.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] SOTOM2_130118_101.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] SOTOM2_130118_104.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] SOTOM2_130118_210.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] SOTOM2_130118_264.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] SOTOM2_130118_303.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] SOTOM2_130118_345.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] SOTOM2_130118_381.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] SOTOM2_130118_388.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] SOTOM2_130118_389.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] SOTOM2_130118_394.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] SOTOM2_130118_400.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] SOTOM2_130118_404.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] SOTOM2_130118_429.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[63] SOTOM2_130118_435.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[64] SOTOM2_130118_438.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[65] SOTOM2_130118_442.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[66] SOTOM2_130118_465.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[67] SOTOM2_130118_473.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)