DC -- Natl Archives -- Rotunda:
[1] ROTUND_030924_001_STITCH.JPG
[2] ROTUND_030924_035.JPG
[3] ROTUND_030924_044.JPG
[4] ROTUND_030924_061.JPG
[5] ROTUND_030924_065.JPG
[6] ROTUND_030924_074.JPG
[7] ROTUND_030924_077.JPG
[8] ROTUND_030924_082.JPG
[9] ROTUND_030924_085.JPG
[10] ROTUND_030924_086.JPG
[11] ROTUND_030924_094.JPG
[12] ROTUND_030924_096.JPG
[13] ROTUND_030924_101.JPG
[14] ROTUND_030924_104.JPG
[15] ROTUND_030924_107.JPG
[16] ROTUND_030924_112.JPG
[17] ROTUND_030924_115.JPG
[18] ROTUND_030924_120.JPG
[19] ROTUND_030924_129.JPG
[20] ROTUND_030924_134.JPG
[21] ROTUND_031104_014.JPG
[22] ROTUND_031104_031.JPG
[23] ROTUND_031104_034.JPG
[24] ROTUND_031104_043.JPG
[25] ROTUND_031104_048.JPG
[26] ROTUND_031104_061.JPG
[27] ROTUND_031104_064.JPG
[28] ROTUND_031104_071.JPG
[29] ROTUND_031104_073.JPG
[30] ROTUND_031104_086.JPG
[31] ROTUND_031104_091.JPG
[32] ROTUND_031104_093.JPG
[33] ROTUND_031104_106.JPG
[34] ROTUND_031104_117.JPG
[35] ROTUND_031104_119.JPG
[36] ROTUND_031104_122.JPG
[37] ROTUND_031104_125.JPG
[38] ROTUND_031104_129.JPG
[39] ROTUND_031104_140.JPG
[40] ROTUND_031104_147.JPG
[41] ROTUND_031104_149.JPG
[42] ROTUND_031104_159.JPG
[43] ROTUND_031104_166.JPG
[44] ROTUND_031104_170.JPG
[45] ROTUND_031104_180.JPG
[46] ROTUND_031104_186.JPG
[47] ROTUND_031104_191.JPG
[48] ROTUND_031104_207.JPG