DC -- Natl Archives -- Rotunda:
[1] ROTUND_030924_001_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] ROTUND_030924_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] ROTUND_030924_044.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] ROTUND_030924_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] ROTUND_030924_065.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] ROTUND_030924_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] ROTUND_030924_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] ROTUND_030924_082.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] ROTUND_030924_085.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] ROTUND_030924_086.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] ROTUND_030924_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] ROTUND_030924_096.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] ROTUND_030924_101.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] ROTUND_030924_104.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] ROTUND_030924_107.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] ROTUND_030924_112.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] ROTUND_030924_115.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] ROTUND_030924_120.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] ROTUND_030924_129.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] ROTUND_030924_134.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] ROTUND_031104_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] ROTUND_031104_031.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] ROTUND_031104_034.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] ROTUND_031104_043.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] ROTUND_031104_048.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] ROTUND_031104_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] ROTUND_031104_064.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] ROTUND_031104_071.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] ROTUND_031104_073.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] ROTUND_031104_086.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] ROTUND_031104_091.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] ROTUND_031104_093.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] ROTUND_031104_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] ROTUND_031104_117.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] ROTUND_031104_119.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] ROTUND_031104_122.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] ROTUND_031104_125.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] ROTUND_031104_129.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] ROTUND_031104_140.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] ROTUND_031104_147.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] ROTUND_031104_149.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] ROTUND_031104_159.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] ROTUND_031104_166.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] ROTUND_031104_170.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] ROTUND_031104_180.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] ROTUND_031104_186.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] ROTUND_031104_191.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] ROTUND_031104_207.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)