Go to the AFI/Silver home page
AFI -- European Union Film Showcase (2021) -- "Mitra" (w/Kaweh Modiri):
[1] MITRA1_211205_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] MITRA1_211205_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] MITRA1_211205_028.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] MITRA1_211205_029.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] MITRA1_211205_033.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] MITRA1_211205_037.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] MITRA1_211205_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] MITRA1_211205_058.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] MITRA1_211205_064.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] MITRA1_211205_080.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] MITRA1_211205_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] MITRA1_211205_100.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] MITRA1_211205_103.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] MITRA1_211205_108.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] MITRA1_211205_126.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] MITRA1_211205_131.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] MITRA1_211205_140.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] MITRA1_211205_147.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] MITRA1_211205_150.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] MITRA1_211205_179.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] MITRA1_211205_185.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] MITRA1_211205_195.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] MITRA1_211205_200.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] MITRA1_211205_210.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] MITRA1_211205_237.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] MITRA1_211205_264.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] MITRA1_211205_270.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] MITRA1_211205_287.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] MITRA1_211205_332.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] MITRA1_211205_335.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] MITRA1_211205_339.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] MITRA1_211205_348.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] MITRA1_211205_356.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] MITRA1_211205_362.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] MITRA1_211205_370.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] MITRA1_211205_380.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] MITRA1_211205_390.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] MITRA1_211205_415.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] MITRA1_211205_418.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] MITRA1_211205_426.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] MITRA1_211205_439.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] MITRA1_211205_473.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] MITRA1_211205_479.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] MITRA1_211205_485.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] MITRA1_211205_486.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] MITRA1_211205_488.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] MITRA1_211205_490.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] MITRA1_211205_491.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] MITRA1_211205_495.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] MITRA1_211205_496.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] MITRA2_211205_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] MITRA2_211205_27.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] MITRA2_211205_41.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] MITRA2_211205_62.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] MITRA2_211205_66.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)