DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_210303_01.JPG
[2] WMON_210303_06.JPG
[3] WMON_210303_11.JPG
[4] WMON_210303_13.JPG
[5] WMON_210303_21.JPG
[6] WMON_210319_11.JPG
[7] WMON_210319_19.JPG
[8] WMON_210319_26.JPG
[9] WMON_210329_05.JPG
[10] WMON_210510_01.JPG
[11] WMON_210510_10.JPG
[12] WMON_210510_16.JPG
[13] WMON_210510_24.JPG
[14] WMON_210510_39.JPG
[15] WMON_210926_01.JPG
[16] WMON_210926_23.JPG
[17] WMON_211001_01.JPG
[18] WMON_211001_10.JPG
[19] WMON_211001_21.JPG
[20] WMON_211001_29.JPG