DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_210319_02.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[2] WMON_210319_11.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[3] WMON_210319_19.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[4] WMON_210319_26.JPG
  Medium (Email) High (Print)