DC -- Embassy of Yemen:
[1] EMBYEM_210314_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] EMBYEM_210314_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] EMBYEM_210314_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] EMBYEM_210314_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)