DC -- U Street -- Whitelaw Hotel (1839 13th St NW):
[1] WHITEL_200417_01.JPG
[2] WHITEL_200417_07.JPG
[3] WHITEL_200417_11.JPG
[4] WHITEL_200417_14.JPG
[5] WHITEL_200417_19.JPG
[6] WHITEL_200417_22.JPG