DC -- Cleveland Park -- Sam's Park & Ride:
[1] SAMSPR_200425_01.JPG
[2] SAMSPR_200425_06.JPG
[3] SAMSPR_200425_11.JPG
[4] SAMSPR_200425_14.JPG
[5] SAMSPR_200425_18.JPG
[6] SAMSPR_200425_21.JPG