DC -- Embassy of Haiti:
[1] EMBHAI_200629_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] EMBHAI_200629_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] EMBHAI_200629_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] EMBHAI_200629_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)