DC -- Embassy of Algeria:
[1] EMBDZA_200614_01.JPG
[2] EMBDZA_200614_05.JPG
[3] EMBDZA_200614_08.JPG