DC -- Dupont Circle -- 1400 16th St NW:
[1] 140016_200429_002.JPG
[2] 140016_200429_006.JPG
[3] 140016_200429_012.JPG
[4] 140016_200429_017.JPG
[5] 140016_200429_025.JPG
[6] 140016_200429_028.JPG
[7] 140016_200429_031.JPG
[8] 140016_200429_034.JPG
[9] 140016_200429_038.JPG
[10] 140016_200429_042.JPG
[11] 140016_200429_047.JPG
[12] 140016_200429_052.JPG
[13] 140016_200429_056.JPG
[14] 140016_200429_059.JPG
[15] 140016_200429_063.JPG
[16] 140016_200429_066.JPG
[17] 140016_200429_068.JPG
[18] 140016_200429_071.JPG
[19] 140016_200429_085.JPG
[20] 140016_200429_091.JPG
[21] 140016_200429_095.JPG
[22] 140016_200429_098.JPG
[23] 140016_200429_101.JPG
[24] 140016_200429_104.JPG
[25] 140016_200429_106.JPG
[26] 140016_200429_109.JPG
[27] 140016_200429_112.JPG
[28] 140016_200429_115.JPG
[29] 140016_200429_117.JPG
[30] 140016_200429_121.JPG
[31] 140016_200429_129.JPG