DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_200802_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_200802_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_200802_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_200802_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_200802_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_200802_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_200802_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_200802_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_200802_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)