NY -- NYC -- Javits Center:
[1] JAVITS_191004_01.JPG
[2] JAVITS_191004_04.JPG
[3] JAVITS_191004_07.JPG
[4] JAVITS_191004_09.JPG
[5] JAVITS_191004_16.JPG
[6] JAVITS_191004_19.JPG
[7] JAVITS_191004_20.JPG
[8] JAVITS_191004_25.JPG
[9] JAVITS_191004_28.JPG
[10] JAVITS_191004_30.JPG