DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_190214_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_190214_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_190214_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_190214_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_190214_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_190214_33.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_190214_45.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_190214_51.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_190214_54.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_190922_01_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_190922_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_190922_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_190922_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_190922_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_190922_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WMON_190922_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WMON_190922_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WMON_190922_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WMON_190922_56.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WMON_190922_59.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WMON_190922_63.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)