Natl Archives -- Panel -- Women in Leadership: Women on the U.S. Congress w/Shelley Moore Capito, Brenda Lawrence, Tammy Baldwin and Brooke Baldwin:
[1] LEADE1_191030_002.JPG
[2] LEADE1_191030_003.JPG
[3] LEADE1_191030_004.JPG
[4] LEADE1_191030_007.JPG
[5] LEADE1_191030_008.JPG
[6] LEADE1_191030_009.JPG
[7] LEADE1_191030_012.JPG
[8] LEADE1_191030_020.JPG
[9] LEADE1_191030_022.JPG
[10] LEADE1_191030_044.JPG
[11] LEADE1_191030_055.JPG
[12] LEADE1_191030_079.JPG
[13] LEADE1_191030_098.JPG
[14] LEADE1_191030_110.JPG
[15] LEADE1_191030_127.JPG
[16] LEADE1_191030_132.JPG
[17] LEADE1_191030_139.JPG
[18] LEADE1_191030_142.JPG
[19] LEADE1_191030_177.JPG
[20] LEADE1_191030_204.JPG
[21] LEADE1_191030_214.JPG
[22] LEADE1_191030_217.JPG
[23] LEADE1_191030_222.JPG
[24] LEADE1_191030_248.JPG
[25] LEADE1_191030_251.JPG
[26] LEADE1_191030_276.JPG
[27] LEADE1_191030_278.JPG
[28] LEADE1_191030_295.JPG
[29] LEADE1_191030_300.JPG
[30] LEADE1_191030_305.JPG
[31] LEADE1_191030_313.JPG
[32] LEADE1_191030_321.JPG
[33] LEADE1_191030_332.JPG
[34] LEADE1_191030_340.JPG
[35] LEADE1_191030_354.JPG
[36] LEADE1_191030_374.JPG
[37] LEADE1_191030_384.JPG
[38] LEADE1_191030_393.JPG
[39] LEADE1_191030_400.JPG
[40] LEADE1_191030_407.JPG
[41] LEADE1_191030_425.JPG
[42] LEADE1_191030_444.JPG
[43] LEADE1_191030_479.JPG
[44] LEADE1_191030_500.JPG
[45] LEADE1_191030_502.JPG
[46] LEADE1_191030_531.JPG
[47] LEADE1_191030_586.JPG
[48] LEADE1_191030_624.JPG
[49] LEADE1_191030_626.JPG
[50] LEADE1_191030_659.JPG
[51] LEADE1_191030_669.JPG
[52] LEADE1_191030_671.JPG
[53] LEADE1_191030_691.JPG
[54] LEADE1_191030_697.JPG
[55] LEADE2_191030_001.JPG
[56] LEADE2_191030_018.JPG
[57] LEADE2_191030_022.JPG
[58] LEADE2_191030_030.JPG
[59] LEADE2_191030_038.JPG
[60] LEADE2_191030_043.JPG
[61] LEADE2_191030_047.JPG
[62] LEADE2_191030_053.JPG
[63] LEADE2_191030_068.JPG
[64] LEADE2_191030_186.JPG
[65] LEADE2_191030_234.JPG
[66] LEADE2_191030_238.JPG
[67] LEADE2_191030_240.JPG
[68] LEADE2_191030_251.JPG
[69] LEADE2_191030_264.JPG
[70] LEADE2_191030_335.JPG
[71] LEADE2_191030_387.JPG
[72] LEADE2_191030_390.JPG
[73] LEADE2_191030_406.JPG
[74] LEADE2_191030_450.JPG
[75] LEADE2_191030_460.JPG
[76] LEADE2_191030_473.JPG
[77] LEADE2_191030_483.JPG
[78] LEADE2_191030_498.JPG
[79] LEADE2_191030_504.JPG
[80] LEADE2_191030_506.JPG
[81] LEADE2_191030_508.JPG
[82] LEADE2_191030_515.JPG
[83] LEADE2_191030_518.JPG
[84] LEADE2_191030_522.JPG
[85] LEADE2_191030_526.JPG
[86] LEADE2_191030_530.JPG
[87] LEADE2_191030_534.JPG
[88] LEADE2_191030_540.JPG
[89] LEADE2_191030_548.JPG
[90] LEADE2_191030_552.JPG
[91] LEADE2_191030_557.JPG
[92] LEADE2_191030_560.JPG
[93] LEADE2_191030_561.JPG