DC -- Dupont Circle -- Samuel Hahnemann Monument:
[1] HAHNE_190401_001.JPG
[2] HAHNE_190401_028.JPG
[3] HAHNE_190401_034.JPG
[4] HAHNE_190401_039.JPG
[5] HAHNE_190401_044.JPG
[6] HAHNE_190401_048.JPG
[7] HAHNE_190401_052.JPG
[8] HAHNE_190401_060.JPG
[9] HAHNE_190401_066.JPG
[10] HAHNE_190401_070.JPG
[11] HAHNE_190401_074.JPG
[12] HAHNE_190401_075.JPG
[13] HAHNE_190401_079.JPG
[14] HAHNE_190401_082.JPG
[15] HAHNE_190401_086.JPG
[16] HAHNE_190401_089.JPG
[17] HAHNE_190401_092.JPG
[18] HAHNE_190401_096.JPG
[19] HAHNE_190401_098.JPG
[20] HAHNE_190401_102.JPG
[21] HAHNE_190401_105.JPG
[22] HAHNE_190401_106.JPG
[23] HAHNE_190401_110.JPG