CA -- San Diego -- Bike Sharing:
[1] BSHARE_190716_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] BSHARE_190716_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] BSHARE_190716_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] BSHARE_190716_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] BSHARE_190716_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] BSHARE_190716_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] BSHARE_190716_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)