NY -- NYC -- Hudson Yards:
[1] HYARDS_191220_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HYARDS_191220_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HYARDS_191220_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HYARDS_191220_12.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HYARDS_191220_16.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HYARDS_191220_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HYARDS_191220_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HYARDS_191220_30.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)