NY -- NYC -- Penn Station:
[1] PENNST_191006_01_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] PENNST_191006_03.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] PENNST_191006_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] PENNST_191006_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)