NY -- NYC -- Hudson Yards:
[1] HYARDS_191004_009.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HYARDS_191004_021.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HYARDS_191004_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HYARDS_191004_033.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HYARDS_191004_040.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HYARDS_191004_051.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HYARDS_191004_057.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HYARDS_191004_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)