DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_190922_01_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_190922_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_190922_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_190922_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_190922_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_190922_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_190922_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_190922_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_190922_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_190922_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_190922_56.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_190922_59.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_190922_63.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)