UT -- Parowan -- Parowan Gap Dinosaur Tracks:
[1] PGDINO_190714_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] PGDINO_190714_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] PGDINO_190714_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] PGDINO_190714_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] PGDINO_190714_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] PGDINO_190714_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] PGDINO_190714_26.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] PGDINO_190714_28.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] PGDINO_190714_30.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] PGDINO_190714_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] PGDINO_190714_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] PGDINO_190714_35.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] PGDINO_190714_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] PGDINO_190714_39.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] PGDINO_190714_43.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] PGDINO_190714_50.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] PGDINO_190714_55.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] PGDINO_190714_57.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] PGDINO_190714_60.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] PGDINO_190714_61.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] PGDINO_190714_64.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] PGDINO_190714_67.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] PGDINO_190714_70.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] PGDINO_190714_75.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] PGDINO_190714_76.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] PGDINO_190714_79.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] PGDINO_190714_82.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] PGDINO_190714_83.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] PGDINO_190714_97.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)