UT -- Parowan -- Parowan Gap Dinosaur Tracks:
[1] PGDINO_190710_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] PGDINO_190710_05.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] PGDINO_190710_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] PGDINO_190710_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] PGDINO_190710_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] PGDINO_190710_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] PGDINO_190710_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] PGDINO_190710_25.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] PGDINO_190710_28.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] PGDINO_190710_33.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] PGDINO_190710_36.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] PGDINO_190710_38.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] PGDINO_190710_40.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] PGDINO_190710_43.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] PGDINO_190710_47.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] PGDINO_190710_50.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] PGDINO_190710_60.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] PGDINO_190710_63.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] PGDINO_190710_67.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] PGDINO_190710_71.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] PGDINO_190710_72.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] PGDINO_190710_75.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] PGDINO_190710_77.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] PGDINO_190710_78.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] PGDINO_190710_86.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)