NY -- NYC -- Hudson Yards:
[1] HYARDS_190601_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HYARDS_190601_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HYARDS_190601_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HYARDS_190601_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HYARDS_190601_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HYARDS_190601_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HYARDS_190601_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HYARDS_190601_36.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] HYARDS_190601_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] HYARDS_190601_40.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] HYARDS_190601_44.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] HYARDS_190601_50.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] HYARDS_190601_53.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)