DC -- Samuel Hahnemann Monument:
[1] HAHNE_190401_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HAHNE_190401_028.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HAHNE_190401_030.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HAHNE_190401_034.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HAHNE_190401_038.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HAHNE_190401_039.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HAHNE_190401_044.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HAHNE_190401_048.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] HAHNE_190401_052.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] HAHNE_190401_056.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] HAHNE_190401_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] HAHNE_190401_066.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] HAHNE_190401_070.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] HAHNE_190401_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] HAHNE_190401_075.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] HAHNE_190401_079.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] HAHNE_190401_082.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] HAHNE_190401_086.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] HAHNE_190401_089.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] HAHNE_190401_092.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] HAHNE_190401_096.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] HAHNE_190401_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] HAHNE_190401_102.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] HAHNE_190401_105.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] HAHNE_190401_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] HAHNE_190401_110.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)