DC -- Duke Ellington Park:
[1] DUKEPK_190313_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] DUKEPK_190313_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] DUKEPK_190313_08.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] DUKEPK_190313_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] DUKEPK_190313_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] DUKEPK_190313_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] DUKEPK_190313_23.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)