NY -- NYC -- Javits Center:
[1] JAVITS_181005_08.JPG
[2] JAVITS_181005_13.JPG
[3] JAVITS_181005_20.JPG