DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_180117_01_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_180117_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_180117_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_180117_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_180117_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_180117_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_180117_28.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_180117_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_180117_34.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_180117_39.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_180117_42.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_180117_48.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)