DC -- White House -- Natl Christmas Tree (2018):
[1] WHTREE_181227_002_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WHTREE_181227_004_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WHTREE_181227_005_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WHTREE_181227_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WHTREE_181227_022.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WHTREE_181227_028.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WHTREE_181227_030.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WHTREE_181227_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WHTREE_181227_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WHTREE_181227_038.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WHTREE_181227_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WHTREE_181227_044.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WHTREE_181227_047.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WHTREE_181227_050.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WHTREE_181227_053.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WHTREE_181227_054.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WHTREE_181227_057.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WHTREE_181227_062.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WHTREE_181227_063.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WHTREE_181227_066.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WHTREE_181227_069.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] WHTREE_181227_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] WHTREE_181227_080.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] WHTREE_181227_081.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] WHTREE_181227_084.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] WHTREE_181227_087.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] WHTREE_181227_090.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] WHTREE_181227_092.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] WHTREE_181227_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] WHTREE_181227_096.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] WHTREE_181227_103.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] WHTREE_181227_105.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] WHTREE_181227_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] WHTREE_181227_110.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] WHTREE_181227_113.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] WHTREE_181227_115.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] WHTREE_181227_117.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] WHTREE_181227_126.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] WHTREE_181227_135.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] WHTREE_181227_136.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] WHTREE_181227_138.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] WHTREE_181227_140.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] WHTREE_181227_142.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] WHTREE_181227_145.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] WHTREE_181227_157.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] WHTREE_181227_166.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)