DC -- Donald W. Reynolds Center (NPG) -- Exhibit: Eye to I: Self-Portraits from 1900 to Today:
[1] EYE2I_181101_001.JPG
[2] EYE2I_181101_005.JPG
[3] EYE2I_181101_013.JPG
[4] EYE2I_181101_015.JPG
[5] EYE2I_181101_019.JPG
[6] EYE2I_181101_023.JPG
[7] EYE2I_181101_031.JPG
[8] EYE2I_181101_036.JPG
[9] EYE2I_181101_042.JPG
[10] EYE2I_181101_046.JPG
[11] EYE2I_181101_051.JPG
[12] EYE2I_181101_055.JPG
[13] EYE2I_181101_060.JPG
[14] EYE2I_181101_065.JPG
[15] EYE2I_181101_069.JPG
[16] EYE2I_181101_074.JPG
[17] EYE2I_181101_076.JPG
[18] EYE2I_181101_083.JPG
[19] EYE2I_181101_088.JPG
[20] EYE2I_181101_094.JPG
[21] EYE2I_181101_098.JPG
[22] EYE2I_181101_102.JPG
[23] EYE2I_181101_108.JPG
[24] EYE2I_181101_113.JPG
[25] EYE2I_181101_117.JPG
[26] EYE2I_181101_123.JPG
[27] EYE2I_181101_126.JPG
[28] EYE2I_181101_133.JPG
[29] EYE2I_181101_138.JPG
[30] EYE2I_181101_144.JPG
[31] EYE2I_181101_149.JPG
[32] EYE2I_181101_152.JPG
[33] EYE2I_181101_161.JPG
[34] EYE2I_181101_165.JPG
[35] EYE2I_181101_168.JPG
[36] EYE2I_181101_176.JPG
[37] EYE2I_181101_181.JPG
[38] EYE2I_181101_190.JPG
[39] EYE2I_181101_198.JPG
[40] EYE2I_181101_205.JPG
[41] EYE2I_181101_212.JPG
[42] EYE2I_181101_216.JPG
[43] EYE2I_181101_220.JPG
[44] EYE2I_181101_223.JPG
[45] EYE2I_181101_227.JPG
[46] EYE2I_181101_232.JPG
[47] EYE2I_181101_235.JPG
[48] EYE2I_181101_239.JPG
[49] EYE2I_181101_245.JPG
[50] EYE2I_181101_251.JPG
[51] EYE2I_181101_257.JPG
[52] EYE2I_181101_263.JPG
[53] EYE2I_181101_267.JPG
[54] EYE2I_181101_272.JPG
[55] EYE2I_181101_276.JPG
[56] EYE2I_181101_283.JPG
[57] EYE2I_181101_285.JPG
[58] EYE2I_181101_294.JPG
[59] EYE2I_181101_296.JPG
[60] EYE2I_181101_303.JPG
[61] EYE2I_181101_311.JPG
[62] EYE2I_181101_318.JPG
[63] EYE2I_181101_323.JPG
[64] EYE2I_181101_329.JPG
[65] EYE2I_181101_335.JPG
[66] EYE2I_181101_339.JPG
[67] EYE2I_181101_344.JPG
[68] EYE2I_181101_349.JPG
[69] EYE2I_181101_353.JPG
[70] EYE2I_181101_358.JPG
[71] EYE2I_181101_364.JPG
[72] EYE2I_181101_370.JPG
[73] EYE2I_181101_377.JPG
[74] EYE2I_181101_388.JPG
[75] EYE2I_181101_400.JPG
[76] EYE2I_181101_404.JPG
[77] EYE2I_181101_405.JPG
[78] EYE2I_181101_413.JPG
[79] EYE2I_181101_418.JPG
[80] EYE2I_181101_422.JPG
[81] EYE2I_181101_432.JPG
[82] EYE2I_181101_442.JPG
[83] EYE2I_181101_447.JPG
[84] EYE2I_181101_451.JPG
[85] EYE2I_181101_458.JPG
[86] EYE2I_181101_465.JPG
[87] EYE2I_181101_472.JPG
[88] EYE2I_181101_479.JPG