VA -- Arlington -- Richard Thompson manhole (2511 N Harrison St.):
[1] THOMPM_181222_03_STITCH.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[2] THOMPM_181222_05_STITCH.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[3] THOMPM_181222_06_STITCH.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[4] THOMPM_181222_08.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[5] THOMPM_181222_11.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[6] THOMPM_181222_14.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[7] THOMPM_181222_19.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[8] THOMPM_181222_23.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[9] THOMPM_181222_30.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[10] THOMPM_181222_33.JPG
  Medium (Email) High (Print)