DC -- U.S. Botanic Garden -- Exhibit: Christmas (2018):
[1] BOTX_181122_002_STITCH.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[2] BOTX_181122_003_STITCH.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[3] BOTX_181122_004.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[4] BOTX_181122_011.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[5] BOTX_181122_015.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[6] BOTX_181122_018.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[7] BOTX_181122_021.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[8] BOTX_181122_025.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[9] BOTX_181122_031.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[10] BOTX_181122_032.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[11] BOTX_181122_036.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[12] BOTX_181122_040.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[13] BOTX_181122_043.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[14] BOTX_181122_048.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[15] BOTX_181122_051.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[16] BOTX_181122_056.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[17] BOTX_181122_059.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[18] BOTX_181122_066.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[19] BOTX_181122_068.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[20] BOTX_181122_070.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[21] BOTX_181122_073.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[22] BOTX_181122_075.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[23] BOTX_181122_078.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[24] BOTX_181122_085.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[25] BOTX_181122_087.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[26] BOTX_181122_088.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[27] BOTX_181122_090.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[28] BOTX_181122_093.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[29] BOTX_181122_099.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[30] BOTX_181122_100.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[31] BOTX_181122_102.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[32] BOTX_181122_103.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[33] BOTX_181122_105.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[34] BOTX_181122_109.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[35] BOTX_181122_114.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[36] BOTX_181122_117.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[37] BOTX_181122_121.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[38] BOTX_181122_124.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[39] BOTX_181122_126.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[40] BOTX_181122_129.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[41] BOTX_181122_132.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[42] BOTX_181122_135.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[43] BOTX_181122_138.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[44] BOTX_181122_144.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[45] BOTX_181122_145.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[46] BOTX_181122_150.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[47] BOTX_181122_152.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[48] BOTX_181122_156.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[49] BOTX_181122_159.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[50] BOTX_181122_165.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[51] BOTX_181122_167.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[52] BOTX_181122_169.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[53] BOTX_181122_170.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[54] BOTX_181122_175.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[55] BOTX_181122_177.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[56] BOTX_181122_182.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[57] BOTX_181122_185.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[58] BOTX_181122_187.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[59] BOTX_181122_189.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[60] BOTX_181122_193.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[61] BOTX_181122_194.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[62] BOTX_181122_201.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[63] BOTX_181122_204.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[64] BOTX_181122_206.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[65] BOTX_181122_210.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[66] BOTX_181122_214.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[67] BOTX_181122_217.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[68] BOTX_181122_221.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[69] BOTX_181122_225.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[70] BOTX_181122_228.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[71] BOTX_181122_231.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[72] BOTX_181122_234.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[73] BOTX_181122_236.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[74] BOTX_181122_240.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[75] BOTX_181122_243.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[76] BOTX_181122_247.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[77] BOTX_181122_252.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[78] BOTX_181122_256.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[79] BOTX_181122_259.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[80] BOTX_181122_261.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[81] BOTX_181122_265.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[82] BOTX_181122_269.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[83] BOTX_181122_271.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[84] BOTX_181122_275.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[85] BOTX_181122_279.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[86] BOTX_181122_282.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[87] BOTX_181122_285.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[88] BOTX_181122_291.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[89] BOTX_181122_293.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[90] BOTX_181122_297.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[91] BOTX_181122_302.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[92] BOTX_181122_305.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[93] BOTX_181122_307.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[94] BOTX_181122_310.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[95] BOTX_181122_311.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[96] BOTX_181122_315.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[97] BOTX_181122_317.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[98] BOTX_181122_319.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[99] BOTX_181122_320.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[100] BOTX_181122_322.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[101] BOTX_181122_326.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[102] BOTX_181122_327.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[103] BOTX_181122_331.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[104] BOTX_181122_333.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[105] BOTX_181122_335.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[106] BOTX_181122_342.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[107] BOTX_181122_346.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[108] BOTX_181122_348.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[109] BOTX_181122_351.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[110] BOTX_181122_354.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[111] BOTX_181122_358.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[112] BOTX_181122_363.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[113] BOTX_181122_370.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[114] BOTX_181122_373.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[115] BOTX_181122_375.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[116] BOTX_181122_377.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[117] BOTX_181122_383.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[118] BOTX_181122_387.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[119] BOTX_181122_391.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[120] BOTX_181122_393.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[121] BOTX_181122_395.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[122] BOTX_181122_397.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[123] BOTX_181122_401.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[124] BOTX_181122_403.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[125] BOTX_181122_407.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[126] BOTX_181122_409.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[127] BOTX_181122_412.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[128] BOTX_181122_416.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[129] BOTX_181122_423.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[130] BOTX_181122_427.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[131] BOTX_181122_431.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[132] BOTX_181122_435.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[133] BOTX_181122_436.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[134] BOTX_181122_438.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[135] BOTX_181122_443.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[136] BOTX_181122_446.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[137] BOTX_181122_448.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[138] BOTX_181122_450.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[139] BOTX_181122_453.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[140] BOTX_181122_457.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[141] BOTX_181122_458.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[142] BOTX_181122_461.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[143] BOTX_181122_463.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[144] BOTX_181122_465.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[145] BOTX_181122_468.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[146] BOTX_181122_473.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[147] BOTX_181122_474.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[148] BOTX_181122_478.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[149] BOTX_181122_482.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[150] BOTX_181122_487.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[151] BOTX_181122_491.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[152] BOTX_181122_496.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[153] BOTX_181122_502.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[154] BOTX_181122_505.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[155] BOTX_181122_510.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[156] BOTX_181122_519.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[157] BOTX_181122_525.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[158] BOTX_181122_529.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[159] BOTX_181122_531.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[160] BOTX_181122_536.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[161] BOTX_181122_537.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[162] BOTX_181122_549.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[163] BOTX_181122_553.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[164] BOTX_181122_555.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[165] BOTX_181122_557.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[166] BOTX_181122_559.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[167] BOTX_181122_562.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[168] BOTX_181122_566.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[169] BOTX_181122_576.JPG
  Medium (Email) High (Print)
[170] BOTX_181122_580.JPG
  Medium (Email) High (Print)