DC -- Donald W. Reynolds Center (NPG) -- Exhibit: Eye to I: Self-Portraits from 1900 to Today:
[1] EYE2I_181101_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] EYE2I_181101_005.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] EYE2I_181101_007.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] EYE2I_181101_011.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] EYE2I_181101_013.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] EYE2I_181101_015.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] EYE2I_181101_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] EYE2I_181101_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] EYE2I_181101_022.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] EYE2I_181101_023.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] EYE2I_181101_029.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] EYE2I_181101_031.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] EYE2I_181101_034.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] EYE2I_181101_036.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] EYE2I_181101_040.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] EYE2I_181101_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] EYE2I_181101_045.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] EYE2I_181101_046.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] EYE2I_181101_049.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] EYE2I_181101_051.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] EYE2I_181101_053.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] EYE2I_181101_055.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] EYE2I_181101_059.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] EYE2I_181101_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] EYE2I_181101_063.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] EYE2I_181101_065.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] EYE2I_181101_068.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] EYE2I_181101_069.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] EYE2I_181101_072.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] EYE2I_181101_074.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] EYE2I_181101_076.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] EYE2I_181101_081.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] EYE2I_181101_083.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] EYE2I_181101_087.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] EYE2I_181101_088.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] EYE2I_181101_092.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] EYE2I_181101_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] EYE2I_181101_097.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] EYE2I_181101_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] EYE2I_181101_101.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] EYE2I_181101_102.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] EYE2I_181101_107.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] EYE2I_181101_108.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] EYE2I_181101_112.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] EYE2I_181101_113.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] EYE2I_181101_115.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] EYE2I_181101_117.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] EYE2I_181101_120.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] EYE2I_181101_123.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] EYE2I_181101_126.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] EYE2I_181101_130.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] EYE2I_181101_133.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] EYE2I_181101_136.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] EYE2I_181101_138.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] EYE2I_181101_143.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] EYE2I_181101_144.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] EYE2I_181101_148.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] EYE2I_181101_149.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] EYE2I_181101_152.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] EYE2I_181101_154.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] EYE2I_181101_159.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] EYE2I_181101_161.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[63] EYE2I_181101_164.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[64] EYE2I_181101_165.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[65] EYE2I_181101_167.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[66] EYE2I_181101_168.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[67] EYE2I_181101_172.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[68] EYE2I_181101_176.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[69] EYE2I_181101_179.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[70] EYE2I_181101_181.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[71] EYE2I_181101_184.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[72] EYE2I_181101_189.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[73] EYE2I_181101_190.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[74] EYE2I_181101_194.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[75] EYE2I_181101_197.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[76] EYE2I_181101_198.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[77] EYE2I_181101_202.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[78] EYE2I_181101_205.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[79] EYE2I_181101_209.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[80] EYE2I_181101_212.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[81] EYE2I_181101_215.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[82] EYE2I_181101_216.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[83] EYE2I_181101_220.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[84] EYE2I_181101_222.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[85] EYE2I_181101_223.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[86] EYE2I_181101_227.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[87] EYE2I_181101_231.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[88] EYE2I_181101_232.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[89] EYE2I_181101_235.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[90] EYE2I_181101_238.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[91] EYE2I_181101_239.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[92] EYE2I_181101_243.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[93] EYE2I_181101_245.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[94] EYE2I_181101_251.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[95] EYE2I_181101_256.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[96] EYE2I_181101_257.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[97] EYE2I_181101_260.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[98] EYE2I_181101_263.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[99] EYE2I_181101_265.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[100] EYE2I_181101_267.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[101] EYE2I_181101_271.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[102] EYE2I_181101_272.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[103] EYE2I_181101_276.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[104] EYE2I_181101_282.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[105] EYE2I_181101_283.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[106] EYE2I_181101_285.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[107] EYE2I_181101_288.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[108] EYE2I_181101_290.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[109] EYE2I_181101_294.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[110] EYE2I_181101_296.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[111] EYE2I_181101_303.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[112] EYE2I_181101_307.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[113] EYE2I_181101_311.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[114] EYE2I_181101_315.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[115] EYE2I_181101_318.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[116] EYE2I_181101_321.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[117] EYE2I_181101_323.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[118] EYE2I_181101_327.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[119] EYE2I_181101_329.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[120] EYE2I_181101_333.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[121] EYE2I_181101_335.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[122] EYE2I_181101_338.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[123] EYE2I_181101_339.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[124] EYE2I_181101_342.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[125] EYE2I_181101_344.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[126] EYE2I_181101_348.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[127] EYE2I_181101_349.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[128] EYE2I_181101_352.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[129] EYE2I_181101_353.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[130] EYE2I_181101_357.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[131] EYE2I_181101_358.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[132] EYE2I_181101_362.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[133] EYE2I_181101_364.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[134] EYE2I_181101_368.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[135] EYE2I_181101_370.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[136] EYE2I_181101_375.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[137] EYE2I_181101_377.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[138] EYE2I_181101_380.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[139] EYE2I_181101_383.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[140] EYE2I_181101_386.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[141] EYE2I_181101_388.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[142] EYE2I_181101_390.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[143] EYE2I_181101_391.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[144] EYE2I_181101_394.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[145] EYE2I_181101_396.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[146] EYE2I_181101_400.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[147] EYE2I_181101_402.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[148] EYE2I_181101_404.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[149] EYE2I_181101_405.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[150] EYE2I_181101_411.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[151] EYE2I_181101_413.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[152] EYE2I_181101_418.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[153] EYE2I_181101_420.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[154] EYE2I_181101_422.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[155] EYE2I_181101_425.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[156] EYE2I_181101_427.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[157] EYE2I_181101_430.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[158] EYE2I_181101_432.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[159] EYE2I_181101_434.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[160] EYE2I_181101_435.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[161] EYE2I_181101_438.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[162] EYE2I_181101_442.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[163] EYE2I_181101_445.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[164] EYE2I_181101_447.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[165] EYE2I_181101_449.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[166] EYE2I_181101_451.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[167] EYE2I_181101_457.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[168] EYE2I_181101_458.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[169] EYE2I_181101_463.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[170] EYE2I_181101_465.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[171] EYE2I_181101_470.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[172] EYE2I_181101_472.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[173] EYE2I_181101_478.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[174] EYE2I_181101_479.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[175] EYE2I_181101_485.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)