NY -- NYC -- Hudson Boulevard Park:
[1] HBP_181005_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HBP_181005_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HBP_181005_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HBP_181005_14.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HBP_181005_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HBP_181005_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)