NY -- NYC -- Hudson Yards:
[1] HYARDS_181005_02.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HYARDS_181005_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HYARDS_181005_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HYARDS_181005_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HYARDS_181005_27.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HYARDS_181005_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HYARDS_181005_41.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)