CA -- Sacramento:
[1] SAC_180712_01.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SAC_180712_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SAC_180712_10.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SAC_180712_20.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SAC_180712_29.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SAC_180712_39.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SAC_180712_46.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SAC_180712_50.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)