VA -- Ely's Ford:
[1] ELYS_171014_02_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] ELYS_171014_03_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] ELYS_171014_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] ELYS_171014_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] ELYS_171014_13.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] ELYS_171014_19.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] ELYS_171014_31.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] ELYS_171014_32.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] ELYS_171014_37.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)