NY -- NYC -- Rockefeller Center -- Swarovski Star:
[1] ROCKSW_171222_02.JPG
  (Bigger?)
[2] ROCKSW_171222_06.JPG
  (Bigger?)
[3] ROCKSW_171222_09.JPG
  (Bigger?)
[4] ROCKSW_171222_11.JPG
  (Bigger?)
[5] ROCKSW_171222_13.JPG
  (Bigger?)