DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_170408_26.JPG
[2] WMON_170408_34.JPG
[3] WMON_170418_01.JPG
[4] WMON_170418_09.JPG
[5] WMON_170418_14.JPG
[6] WMON_170418_22.JPG
[7] WMON_170418_28.JPG
[8] WMON_170418_34.JPG
[9] WMON_170418_39.JPG
[10] WMON_170418_41.JPG
[11] WMON_171109_01.JPG
[12] WMON_171109_06.JPG
[13] WMON_171111_15.JPG
[14] WMON_171111_24.JPG
[15] WMON_171111_27.JPG
[16] WMON_171111_55.JPG
[17] WMON_171111_67.JPG