NY -- NYC -- Hudson Yards:
[1] HYARDS_171221_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] HYARDS_171221_005.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] HYARDS_171221_009.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] HYARDS_171221_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] HYARDS_171221_015.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] HYARDS_171221_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] HYARDS_171221_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] HYARDS_171221_022.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] HYARDS_171221_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] HYARDS_171221_038.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] HYARDS_171221_045.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] HYARDS_171221_051.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] HYARDS_171221_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] HYARDS_171221_071.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] HYARDS_171221_075.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] HYARDS_171221_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] HYARDS_171221_081.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] HYARDS_171221_086.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] HYARDS_171221_093.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] HYARDS_171221_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] HYARDS_171221_099.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)