DC -- American University -- Katzen Arts Center -- 2015B Spring I Gallery Talk: Guy Goldstein:
[1] GOLDST_150404_001_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] GOLDST_150404_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] GOLDST_150404_041.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] GOLDST_150404_093.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] GOLDST_150404_101.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] GOLDST_150404_122.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] GOLDST_150404_150.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] GOLDST_150404_176.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)