DC -- Embassy of France:
[1] EMBFRA_151115_001_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] EMBFRA_151115_004.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] EMBFRA_151115_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] EMBFRA_151115_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] EMBFRA_151115_021.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] EMBFRA_151115_023.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] EMBFRA_151115_025.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] EMBFRA_151115_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] EMBFRA_151115_028.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] EMBFRA_151115_029.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] EMBFRA_151115_030.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] EMBFRA_151115_031.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] EMBFRA_151115_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] EMBFRA_151115_034.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] EMBFRA_151115_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] EMBFRA_151115_039.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] EMBFRA_151115_041.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] EMBFRA_151115_044.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] EMBFRA_151115_046.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] EMBFRA_151115_047.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] EMBFRA_151115_049.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] EMBFRA_151115_050.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] EMBFRA_151115_056.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] EMBFRA_151115_058.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] EMBFRA_151115_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] EMBFRA_151115_066.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] EMBFRA_151115_085.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] EMBFRA_151115_091.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] EMBFRA_151115_092.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] EMBFRA_151115_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] EMBFRA_151115_101.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] EMBFRA_151115_102.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] EMBFRA_151115_111.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] EMBFRA_151115_128.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] EMBFRA_151115_129.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] EMBFRA_151115_130.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] EMBFRA_151115_131.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] EMBFRA_151115_132.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] EMBFRA_151115_135.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] EMBFRA_151115_139.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] EMBFRA_151115_140.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] EMBFRA_151115_143.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)