DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_140409_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_140409_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_140410_04.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_140410_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_140512_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_140512_09.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_140512_15.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_140512_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_140512_24.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_140512_33.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_140512_36.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_140512_44.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_140512_46.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_140512_52.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_140512_59.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)