DC -- Embassy of Kazakhstan:
[1] EMBKAZ_140503_001_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] EMBKAZ_140503_004.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] EMBKAZ_140503_009.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] EMBKAZ_140503_014.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] EMBKAZ_140503_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] EMBKAZ_140503_022.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] EMBKAZ_140503_031.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] EMBKAZ_140503_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] EMBKAZ_140503_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] EMBKAZ_140503_049.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] EMBKAZ_140503_052.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] EMBKAZ_140503_060.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] EMBKAZ_140503_066.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] EMBKAZ_140503_071.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] EMBKAZ_140503_075.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] EMBKAZ_140503_078.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] EMBKAZ_140503_081.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] EMBKAZ_140503_082.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] EMBKAZ_140503_085.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] EMBKAZ_140503_087.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] EMBKAZ_140503_091.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] EMBKAZ_140503_094.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] EMBKAZ_140503_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] EMBKAZ_140503_103.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] EMBKAZ_140503_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] EMBKAZ_140503_109.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] EMBKAZ_140503_115.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] EMBKAZ_140503_121.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] EMBKAZ_140503_122.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] EMBKAZ_140503_128.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] EMBKAZ_140503_131.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] EMBKAZ_140503_134.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] EMBKAZ_140503_138.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] EMBKAZ_140503_142.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] EMBKAZ_140503_146.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] EMBKAZ_140503_147.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] EMBKAZ_140503_148.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] EMBKAZ_140503_149.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] EMBKAZ_140503_151.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] EMBKAZ_140503_153.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] EMBKAZ_140503_155.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] EMBKAZ_140503_158.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] EMBKAZ_140503_164.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] EMBKAZ_140503_166.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] EMBKAZ_140503_167.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] EMBKAZ_140503_170.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] EMBKAZ_140503_177.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] EMBKAZ_140503_178.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] EMBKAZ_140503_181.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] EMBKAZ_140503_184.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] EMBKAZ_140503_187.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] EMBKAZ_140503_189.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] EMBKAZ_140503_193.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] EMBKAZ_140503_197.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] EMBKAZ_140503_200.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] EMBKAZ_140503_205.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] EMBKAZ_140503_207.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] EMBKAZ_140503_209.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] EMBKAZ_140503_212.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] EMBKAZ_140503_214.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] EMBKAZ_140503_215.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] EMBKAZ_140503_224.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)