Natl Archives -- Lynne Cheney ("James Madison: A Life Reconsidered"):
[1] CHENEY_140912_020.JPG
[2] CHENEY_140912_026.JPG
[3] CHENEY_140912_089.JPG
[4] CHENEY_140912_113.JPG
[5] CHENEY_140912_121.JPG
[6] CHENEY_140912_132.JPG
[7] CHENEY_140912_145.JPG
[8] CHENEY_140912_148.JPG
[9] CHENEY_140912_151.JPG
[10] CHENEY_140912_152.JPG
[11] CHENEY_140912_153.JPG
[12] CHENEY_140912_179.JPG
[13] CHENEY_140912_226.JPG
[14] CHENEY_140912_229.JPG
[15] CHENEY_140912_239.JPG
[16] CHENEY_140912_304.JPG
[17] CHENEY_140912_376.JPG
[18] CHENEY_140912_422.JPG
[19] CHENEY_140912_429.JPG
[20] CHENEY_140912_455.JPG
[21] CHENEY_140912_459.JPG
[22] CHENEY_140912_471.JPG
[23] CHENEY_140912_504.JPG
[24] CHENEY_140912_550.JPG
[25] CHENEY_140912_584.JPG
[26] CHENEY_140912_591.JPG