DC -- Washington Monument -- Exterior:
[1] WMON_130315_021.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] WMON_130315_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] WMON_130315_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] WMON_130315_040.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] WMON_130315_048.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] WMON_130315_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] WMON_130315_095.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] WMON_130315_118.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] WMON_130315_120.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] WMON_130315_139.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] WMON_130315_141.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] WMON_130315_194.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] WMON_130315_221.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] WMON_130315_258.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] WMON_130315_292.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] WMON_130315_298.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] WMON_130315_310.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] WMON_130315_319.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] WMON_130315_335.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] WMON_130401_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] WMON_130401_009.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] WMON_130401_019.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] WMON_130401_042.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] WMON_130401_044.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] WMON_130401_064.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] WMON_130401_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] WMON_130401_099.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] WMON_130509_002.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] WMON_130509_032.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] WMON_130509_057.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] WMON_130509_082.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] WMON_130509_085.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] WMON_130509_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] WMON_130509_114.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] WMON_130509_124.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] WMON_130509_138.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] WMON_130512_010.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] WMON_130512_029.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] WMON_130512_057.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] WMON_130512_065.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] WMON_130512_085.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] WMON_130512_102.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] WMON_130512_121.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] WMON_130512_162.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] WMON_130615_005_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] WMON_130615_006.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] WMON_130615_013.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] WMON_130615_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] WMON_130615_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] WMON_130615_043.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] WMON_130615_073.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] WMON_130615_080.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] WMON_130615_087.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] WMON_130615_097.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] WMON_130615_099.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] WMON_130615_106.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] WMON_130824_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] WMON_130824_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] WMON_130901_009.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] WMON_130901_016.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] WMON_130901_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] WMON_130901_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[63] WMON_130901_062.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[64] WMON_130901_075.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[65] WMON_130901_100.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[66] WMON_130901_162.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[67] WMON_130901_176.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[68] WMON_130902_06.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[69] WMON_130902_11.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[70] WMON_130902_18.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[71] WMON_130902_21.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[72] WMON_130902_35.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[73] WMON_131103_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[74] WMON_131117_07.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[75] WMON_131117_17.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[76] WMON_131117_22.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[77] WMON_131120_001.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[78] WMON_131120_021.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[79] WMON_131120_025.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[80] WMON_131120_030.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[81] WMON_131120_034.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[82] WMON_131120_058.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[83] WMON_131120_098.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[84] WMON_131120_149.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)