Smithsonian -- Smithsonian Staff Holiday Party (2012) @ Reynolds Center:
[1] SSHP1_121218_001_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[2] SSHP1_121218_004_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[3] SSHP1_121218_005_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[4] SSHP1_121218_006_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[5] SSHP1_121218_007_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[6] SSHP1_121218_011_STITCH.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[7] SSHP1_121218_018.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[8] SSHP1_121218_021.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[9] SSHP1_121218_025.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[10] SSHP1_121218_027.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[11] SSHP1_121218_030.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[12] SSHP1_121218_033.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[13] SSHP1_121218_035.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[14] SSHP1_121218_037.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[15] SSHP1_121218_043.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[16] SSHP1_121218_045.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[17] SSHP1_121218_050.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[18] SSHP1_121218_054.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[19] SSHP1_121218_059.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[20] SSHP1_121218_061.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[21] SSHP1_121218_064.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[22] SSHP1_121218_067.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[23] SSHP1_121218_068.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[24] SSHP1_121218_070.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[25] SSHP1_121218_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[26] SSHP1_121218_082.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[27] SSHP1_121218_087.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[28] SSHP1_121218_088.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[29] SSHP1_121218_089.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[30] SSHP1_121218_095.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[31] SSHP1_121218_100.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[32] SSHP1_121218_107.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[33] SSHP1_121218_113.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[34] SSHP1_121218_116.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[35] SSHP1_121218_117.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[36] SSHP1_121218_118.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[37] SSHP1_121218_123.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[38] SSHP1_121218_136.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[39] SSHP1_121218_148.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[40] SSHP1_121218_156.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[41] SSHP1_121218_158.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[42] SSHP1_121218_159.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[43] SSHP1_121218_163.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[44] SSHP1_121218_166.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[45] SSHP1_121218_167.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[46] SSHP1_121218_169.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[47] SSHP1_121218_170.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[48] SSHP1_121218_175.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[49] SSHP1_121218_178.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[50] SSHP1_121218_181.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[51] SSHP1_121218_184.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[52] SSHP1_121218_186.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[53] SSHP1_121218_189.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[54] SSHP1_121218_191.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[55] SSHP1_121218_192.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[56] SSHP1_121218_194.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[57] SSHP1_121218_204.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[58] SSHP1_121218_207.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[59] SSHP1_121218_212.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[60] SSHP1_121218_217.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[61] SSHP1_121218_218.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[62] SSHP1_121218_221.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[63] SSHP1_121218_222.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[64] SSHP1_121218_224.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[65] SSHP1_121218_227.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[66] SSHP1_121218_231.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[67] SSHP1_121218_234.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[68] SSHP1_121218_237.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[69] SSHP1_121218_241.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[70] SSHP1_121218_244.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[71] SSHP1_121218_247.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[72] SSHP1_121218_248.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[73] SSHP1_121218_249.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[74] SSHP1_121218_257.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[75] SSHP1_121218_258.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[76] SSHP1_121218_267.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[77] SSHP1_121218_271.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[78] SSHP1_121218_275.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[79] SSHP1_121218_278.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[80] SSHP1_121218_287.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[81] SSHP1_121218_295.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[82] SSHP1_121218_306.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[83] SSHP1_121218_320.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[84] SSHP1_121218_339.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[85] SSHP1_121218_351.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[86] SSHP1_121218_358.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[87] SSHP2_121218_003.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[88] SSHP2_121218_011.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[89] SSHP2_121218_017.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[90] SSHP2_121218_033.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[91] SSHP2_121218_051.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[92] SSHP2_121218_077.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[93] SSHP2_121218_095.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[94] SSHP2_121218_113.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[95] SSHP2_121218_119.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[96] SSHP2_121218_127.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[97] SSHP2_121218_132.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[98] SSHP2_121218_138.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[99] SSHP2_121218_152.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[100] SSHP2_121218_158.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[101] SSHP2_121218_162.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[102] SSHP2_121218_169.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[103] SSHP2_121218_181.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[104] SSHP2_121218_200.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[105] SSHP2_121218_207.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[106] SSHP2_121218_213.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[107] SSHP2_121218_223.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[108] SSHP2_121218_240.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[109] SSHP2_121218_243.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[110] SSHP2_121218_255.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[111] SSHP2_121218_265.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[112] SSHP2_121218_269.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[113] SSHP2_121218_288.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[114] SSHP2_121218_297.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[115] SSHP2_121218_301.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[116] SSHP2_121218_314.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[117] SSHP2_121218_317.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[118] SSHP2_121218_338.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[119] SSHP2_121218_340.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[120] SSHP2_121218_357.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[121] SSHP2_121218_359.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[122] SSHP2_121218_363.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[123] SSHP2_121218_368.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[124] SSHP2_121218_373.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[125] SSHP2_121218_377.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[126] SSHP2_121218_380.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[127] SSHP2_121218_382.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[128] SSHP2_121218_392.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[129] SSHP2_121218_395.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[130] SSHP2_121218_397.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[131] SSHP2_121218_404.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[132] SSHP2_121218_408.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[133] SSHP2_121218_412.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[134] SSHP2_121218_414.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[135] SSHP2_121218_416.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[136] SSHP2_121218_425.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)
[137] SSHP2_121218_436.JPG
  Medium (Email) (Bigger?)