DC -- AU Park -- Saint Ann Catholic Church (4001 Yuma St. NW):
[1] STANN_110116_006.JPG
[2] STANN_110116_010.JPG
[3] STANN_110116_014.JPG
[4] STANN_110116_019.JPG
[5] STANN_110116_023.JPG
[6] STANN_110116_026.JPG
[7] STANN_110116_031.JPG
[8] STANN_110116_034.JPG
[9] STANN_110116_038.JPG
[10] STANN_110116_045.JPG
[11] STANN_110116_050.JPG
[12] STANN_110116_060.JPG
[13] STANN_110116_063.JPG
[14] STANN_110116_067.JPG
[15] STANN_110116_072.JPG
[16] STANN_110116_076.JPG
[17] STANN_110116_084.JPG
[18] STANN_110116_088.JPG
[19] STANN_110116_094.JPG
[20] STANN_110116_095.JPG
[21] STANN_110116_101.JPG
[22] STANN_110116_105.JPG
[23] STANN_110116_108.JPG
[24] STANN_110116_112.JPG
[25] STANN_110116_119.JPG
[26] STANN_110116_123.JPG
[27] STANN_110116_126.JPG
[28] STANN_110116_131.JPG
[29] STANN_110116_140.JPG
[30] STANN_110116_146.JPG
[31] STANN_110116_150.JPG
[32] STANN_110116_154.JPG
[33] STANN_110116_180.JPG
[34] STANN_110116_187.JPG
[35] STANN_110116_192.JPG
[36] STANN_110116_203.JPG
[37] STANN_110116_207.JPG
[38] STANN_110116_212.JPG
[39] STANN_110116_223.JPG
[40] STANN_110116_238.JPG